Obaveze prilikom promene vlasništva

promena vlasnistva

Kada se donese odluka o prometu nepokretnosti – prilikom kupovine, prodaje, preuzimanja nasledstva ili darivanja, važno je ispuniti određene obaveze, koje se pre svega odnose na poreze. Od početka prethodne godine, celokupna procedura može se završiti vrlo brzo online putem, na e Šalteru i posetom javnog beležnika. 

Procedura se razlikuje u zavisnosti da li je u pitanju fizičko lice, kada se ne podnosi poreska prijava, već se popunjava izjava kod javnog beležnika, ili pravno – tada je procedura složenija i zahtevnija. Prilikom prenosa prava vlasništva neophodno je obezbediti i list nepokretnosti, sa pregledom parcela, nosiocima prava i udelom vlasništva.

Obaveze u vezi sa porezom na imovinu

Jedna od obaveza prilikom procesa prenošenja prava vlasništva jeste plaćanje poreza na imovinu, koja nastaje kada se zaključi kupoprodajni ugovor, početkom korišćenja, dobijanja dozvole za upotrebu i slično. Porez na imovinu plaća vlasnik, držalac, korisnik ili drugi nosilac prava, na svaka tri meseca. 

Oslobođenje ili umanjenje poreske osnovice postoji u većem broju slučajeva. Na primer, ukoliko je vlasnik prijavljen na adresi stana, zatim ako se radi o licima starijim od 65 godina, za poljoprivredne namene i veliki broj drugih situacija. Za svaki prenos vlasništva pored izmirenih poreskih obaveza, neophodno je priložiti ugovor i list nepokretnosti kao dokaz vlasničkih informacija.

Obaveze za porez na dodatu vrednost

Kada se ne plaća porez za prenos prava vlasništva, obaveza jeste plaćanje poreza na dodatu vrednost. Kada se zaključi ugovor ili otpočne korišćenje nepokretnosti, nastaje obaveza za porez na dobit. Obavezno se podnosi prijava, koja sadrži sve podatke u vezi sa prometnom vrednosti i iznosom pdv-a. Određena odstupanja, odnosno umanjenja osnovice ili potpuno oslobođenje, nastaje u slučaju kupovine prve nekretnine, najčešće stana. 

U slučaju da je prenos vlasništva rezultat procesa obeštećenja, kao i kada je u pitanju društvena svojina uz stanarsko pravo, takođe postoje poreske olakšice. Uz to, ponovo za poljoprivrednike, kao i za sticanje prava svojine putem ugovorne obaveze o doživotnom izdržavanju, definišu se umanjenja ili poreska oslobođenja poreza na dodatu vrednost.

Obaveze za porez prilikom darivanja – nasledstvo ili poklon

Ukoliko se radi o prenosu prava vlasništva naslednim putem ili darivanjem, plaćaju se određene vrste poreza. Porez u ovim slučajevima plaća lice koje dobija nasledstvo ili poklon, a obaveza nastaje dobijanjem rešenja za nasledstvo, zaključivanjem ugovora o poklonu, kao i datom izjavom u slučaju da ne postoji pisani dokument kao dokaz o prenosu prava. Sva poreska oslobođenja i umanjenja, javljaju se za naslednike prvog reda, kao članova porodice ostavioca – supružnika, roditelja ili dece, ali i drugog reda ukoliko se radi o boravku u zajedničkom prostoru duže od godinu dana pre nasleđivanja. U slučaju da se imovina koristi za obavljanje poljoprivredne delatnosti, takođe postoje poreske olakšice.

Pored svih navedenih obaveza, posebni uslovi za predaju poreske prijave javljaju se u slučaju kupoprodaje nekretnine u izgradnji, zaključivanja ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i u slučaju nasledstva nepokretnosti bez uknjiženja, odnosno ako nema podatke upisane u katastarskoj službi. Prilikom prenosa prava vlasništva, pored ugovora i drugih papira, neizostavno je nabaviti list nepokretnosti. U pitanju je vlasnički dokument, koji se dobija na osnovu podnetog zahteva u papirnoj ili elektronskoj formi, nadležnoj lokalnoj jedinici za katastar nepokretnosti.